Wega Group logo

Privacy policy

Recruitment

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parlament and the Council.

1. Rekisterinpitäjä

Wega Group Oy (y-tunnus: 2497816-9)
Miestentie 7, 02150 Espoo
Puhelin: 050 430 9641

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anu Lukkarinen, toimistopäällikkö
S-posti: etunimi.sukunimi@wega.fi

3. Rekisterin nimi

Rekrytointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on Wega Group Oy:n henkilöstön rekrytointi ja työhakemusten käsittely.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tilanteesta riippuen työnhakijan antama suostumus käsittelyyn, mahdollisen sopimussuhteen selvittäminen tai yhtiön oikeutettu etu käsitellä työnhakijan tietoja rekrytointia varten. Rekrytointiprosessin yhteydessä yhtiö voi pyytää rekisteröidyltä suostumusta turvallisuusselvityksen toteuttamiseksi.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään rekrytointiprosessin ajan, jonka jälkeen tietoja säilytetään kahden vuoden ajan. Jos työnhakija haluaa, säilytetään tietoja pidemmän aikaa mahdollisia työmahdollisuuksia varten. Rekrytointiprosessin aikana kerätyt perustiedot ja muut työsuhteen kannalta olennaiset henkilötiedot valitusta työntekijästä siirretään Wega Group Oy:n henkilöstörekisteriin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa rekrytoinnin kannalta oleellisia tietoja kuten:

  • nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kansalaisuus, kieli ja valokuva
  • yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelin)
  • koulutus, kielitaito, kurssit, ammatti, harjoittelutiedot, työkokemus, erityisosaaminen, nykyinen ja aiemmat työsuhteet sekä niiden kesto ja työtehtävien kuvaus, työtehtävän kannalta tarpeelliset tiedot työterveydentilasta, ajokorttitiedot
  • työhakemus, ansioluettelo ja muut työnhakijan antamat lisätiedot sekä mahdolliset muut liitteet
  • suosittelijoiden nimet, asema ja yhteystiedot
  • mahdollisesti toteutuneen turvallisuusselvityksen tulokset

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiassa rekisteröity henkilö itse. Yhtiö voi kerätä työnhakijaa koskevia henkilötietoja virallisista rekistereistä työnhakijan luotettavuuden selvittämiseksi sovellettavan lain mukaisesti. Työnhakijan suostumuksella yhtiö voi myös hankkia tietoja työnhakijan suoriutumisesta suosittelijoilta sekä kerätä tietoa hakijasta henkilöarviointeja toteuttavilta yhteistyökumppaneiltaan.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia keräämiämme henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa säilytystiloissa, mahdolliset paperitulosteet hävitetään rekrytointiprosessin päättyessä.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan yhtiön palveluksessa oleville henkilöille. Yhtiön työntekijöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.